Product was successfully added to your shopping cart.
Preguntes freqüents

Escola Pare Manyanet Blanes

0producte(s)

No tens cap producte a la teva cistella de la compra.


Consulta dates i condicions de lliurament amb el teu centre escolar

ATENCIÓ. Per assegurar el lliurament del dispositiu per iniciar el curs escolar, la compra s'ha de fer abans del 30 de Juny de 2024.

Per resoldre els dubtes, contactin amb helpedu@semic.es

Condicions generals

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web online Escola Pare Manyanet Blanes

Per qualsevol consulta pot contactar amb nosaltres per e-mail helpedu@semic.es o bé al telèfon 917 89 65 92/934 92 41 53 i sol·licitar parlar amb el departament d'ecommerce de col·legis. El nostre horari d’atenció és de 8 h a 19 h de dilluns a divendres, excepte festius nacionals.

 

FINALITAT I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les presents estipulacions tenen com a finalitat regular l'ús dels serveis de venda electrònica dels diferents béns i serveis oferts per SERVEIS MICROINFORMÁTICA, SA, companyia mercantil que opera a través d'Internet des de la seva pàgina web SEMIC venent als seus clients productes tecnològics i electrònics.

Les clàusules que componen aquestes Condicions Generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l'eficàcia del qual opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s'especificaran.

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris del servei de compres de SERVEIS MICROINFORMÁTICA, SA, les presents Condicions Generals s'estableixen de conformitat amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/98, de 13 d'abril, de condicions generals de la contractació, Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del Comerç al Detall reformada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre, Codi Civil, Directiva 2000/31 / CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny, Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i la normativa que les desenvolupen.

 

 CONDICIONS D'ACCÉS DE L'USUARI / CLIENT

L'usuari de la pàgina web que manté SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA tindrà dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en aquesta, si bé SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA es reserva el dret a restringir l'accés a informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats.

Qualsevol usuari que accedeixi a la pàgina web de SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA té dret a registrar com a client, podent per tant acollir-se a les ofertes especials destinades al col·lectiu de clients, si compleix amb les concretes condicions de l'oferta que per a cada producte s'especifiquin. La informació pública continguda en la pàgina web de SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA referida tant a la companyia SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA com a les marques, productes o logotips de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferts es troben protegides per les disposicions legals sobre drets de protecció de la propietat intel·lectual i industrial, de manera que no s'autoritza la còpia, transmissió, cessió, alienació o utilització pel client alienes a la finalitat publicitària de la seva publicació virtual que no comptin amb el consentiment exprés de SERVEIS MICROINFORMÁTICA, SA, del fabricant del producte o del titular de marques i logotips.

 

REGISTRE D'USUARI

El client / usuari amb caràcter previ a la formalització de la compra de qualsevol dels productes oferts per SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA haurà de registrar les seves dades i circumstàncies personals necessàries per a la formalització del contracte de compravenda (nom i cognoms o raó social, DNI/NIF, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon / fax).

SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA podrà oferir al client un sistema de registre personal a través d'una clau d'accés personalitzada (login) i una contrasenya (password) per facilitar al client futures operacions de compra.

El client es compromet a assegurar la confidencialitat de la seva pròpia clau d'accés i de la seva contrasenya. SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte ús o negligència per part del client en el compliment de la seva obligació de confidencialitat de les seves claus d'accés.

 

PROCÉS D'OFERTA I ACCEPTACIÓ CONDICIONS DE COMPRAVENDA I LLIURAMENT DEL PRODUCTE

Política de preus: SERVEIS MICROINFORMÀTICA S.A. es reserva en cada moment i unilateralment la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

En el procés interactiu de compra electrònica se seguiran els següents passos segons el menú d'opcions consignat en la pàgina web de SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA:

Informació sobre el producte ofert al client: característiques tècniques, vista general, termini de garantia, marca del fabricant, fotografia orientativa (si escau).

El producte adquirit podrà sofrir, per disponibilitats del fabricant, modificacions no substancials en els components, característiques o prestacions del lot que l'integren, sempre que no suposin un demèrit de les qualitats i prestacions publicitades.

Informació sobre el preu del producte: informació del preu final o preu venda al públic del producte a adquirir, contenint en el mateix el cost final per al client i incloent IVA, despeses d'enviament i segur de mercaderies i manipulació derivat del transport. El cost final, per tant, serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació triant l'opció "acceptació de la comanda" del menú d'opcions. Els possibles descomptes o regals promocionals seran lliurement dirigits per SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA als col·lectius designats en cada moment per SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA o en funció del producte ofert, segons la publicitat existent en cada moment a la seva pàgina web.

Acceptació de la comanda: en el moment de formalització de la comanda, un cop utilitzada l'opció del menú d'acceptació de la comanda s'entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga les parts.

El compromís adquirit per SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA de venda i despatx de la mercaderia oferta queda supeditat a l'estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a fi d'existències, de manera que SERVEIS MICROINFORMÁTICA, SA, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals de multicomanda interactiu o aquelles altres que provoquin la fi d'existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades per aquest, sense que procedeixi a favor de cap de les parts cap indemnització en concepte d'incompliment de contracte, dany emergent o lucre cesant

 

DRETS DEL CLIENT

Confidencialitat i seguretat de les dades personals del client de conformitat amb el que estableix la legislació espanyola vigent sobre protecció de dades. No difusió, transmissió o publicació de les dades dels clients sense el seu exprés consentiment. No rebre correus electrònics promocionals ni publicitaris excepte exprés consentiment de client. Consultar, modificar i eliminar les dades personals del client que obrin a la base de dades de SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA a petició del client. Accedir gratuïtament a les seccions obertes de la pàgina web de SERVEIS Microinformàtica, SA. Conèixer en cada moment l'estat de tramitació de la comanda efectuada. Desistiment/ revocació unilateral de la comanda sol·licitada: De conformitat amb el que preveu l'art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç al Detall, modificada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre, i l'art. 101 i 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el client tindrà dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de set dies hàbils des de la recepció d'aquest, prèvia comunicació a SERVEIS MICROINFORMÁTICA, SA, dins d'aquest termini, perquè s'estableixin les vies de devolució oportuns (nombre de devolució, i forma i direcció de lliurament de l'enviament de devolució), amb devolució del preu que hagués pagat pel mateix. Es facilita a aquest efecte el corresponent document de desistiment. En cas d'exercitar el present dret de desistiment, seran per compte del client les despeses de devolució i els desperfectes soferts pel producte o mercaderia. SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA no es farà càrrec de devolucions sobre productes manipulats pel client, o aquelles mercaderies que es retornin incompletes tant en els seus elements principals com accessoris. No és procedent el dret de desistiment fora del termini indicat ni sobre productes subjectes a fluctuacions d'un mercat no controlat per SERVEIS MICROINFORMÁTICA, SA, ni sobre objectes peribles, objectes que puguin ser fàcilment reproduïts amb caràcter immediat o que per la seva naturalesa no puguin ser retornats. Tampoc procedirà el desistiment sobre mercaderies o comandes que puguin considerar-se, per les seves característiques especials, a mesura del sol·licitat pel client.

 

OBLIGACIONS DE L'USUARI/CLIENTE

Conservar les seves claus personals amb la deguda diligencia. Utilitzar la informació publicada per SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA exclusivament pel client estrictament dins de la relació comercial personal. No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA en tots els seus continguts sense permís exprés de la mateixa companyia. Utilitzar fidelment el servei de compres facilitat per SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA a la seva pàgina web, abstenint-se de manipular els continguts de la seva pàgina web, o interferir en els seus mitjans informàtics a través de virus o altres conductes prohibides en dret. Respectar el pacte de compra un cop acceptada la comanda, amb l'oportú pagament del preu concertat.

 

DRETS DE SERVEIS MICROINFORMÁTICA,SA

Conservar, modificar o suspendre la seva web sense previ avís. Modificar el preu de les ofertes. Rebutjar comandes per falta d'existències o impagament del client. Percebre l'import de les compres del client acceptada la transacció.